ขนาดพื้นที่ห้อง (Room Size)

ค่าตัวแปรความร้อน (Heat Variable Factor)

(ตัวเลือกเพิ่มเติมเพื่อความละเอียด)