Điều Khoản Sử Dụng


Trang này có thể chứa các thông báo độc quyền khác và thông tin bản quyền, các điều khoản phải được quan sát và tuân thủ.

Bản quyền

Người sử dụng trang web có thể tải hoặc in một bản sao của bất kỳ và tất cả các tài liệu trên trang web vì mục đích cá nhân, phi thương mại, miễn là chúng không sửa đổi hoặc thay đổi tài liệu bằng bất cứ cách nào, cũng như không xóa hoặc thay đổi bất kỳ thông báo bản quyền hoặc thương hiệu. Tất cả tài liệu trên trang này chỉ được cung cấp cho các mục đích hợp pháp. Không có thông tin trên trang này có thể được sao chép, phân phối hoặc truyền đi dưới bất kỳ hình thức nào cho mục đích thương mại mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Midea Việt Nam (sau đây gọi là "MV"). MV bảo toàn quyền sở hữu và quyền sở hữu trí tuệ trong bất kỳ tài liệu nào được tải xuống từ trang này.

Cập nhật thông tin

Trang web MV không muốn nhận thông tin bí mật hoặc độc quyền từ bạn qua trang web của chúng tôi. Xin lưu ý rằng bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào được gửi đến MV sẽ được coi là KHÔNG phải là bí mật. Bằng cách gửi MV bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào, bạn cho phép MV sử dụng, sao chép, trình bày, thực hiện, sửa đổi, truyền tải và phân phối các tài liệu hoặc thông tin đó, và bạn đồng ý rằng MV có quyền sử dụng bất kỳ ý tưởng, khái niệm, bí quyết hoặc kỹ thuật mà bạn gửi cho bất cứ mục đích nào.

Trách nhiệm

Thông tin trên trang web này được cung cấp "như hiện tại" mà không có bảo hành dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn, bảo đảm ngụ ý về tính thương mại, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể, không vi phạm

Thông tin trên trang web này có thể chứa các thông tin không chính xác hoặc lỗi đánh máy. Thông tin có thể được thay đổi hoặc cập nhật mà không cần thông báo. MV cũng có thể cải tiến và / hoặc thay đổi sản phẩm và / hoặc chương trình được mô tả trong thông tin này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo.

Các liên kết trong khu vực này sẽ cho phép bạn rời khỏi trang web MV có địa chỉ là www.midea.com.vn Các trang web liên kết không thuộc quyền kiểm soát của MV. Và MV không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web được liên kết hoặc bất kỳ liên kết nào có trong một trang web được liên kết, hoặc bất kỳ thay đổi hoặc cập nhật cho các trang web đó. MV là sự bao gồm của bất kỳ liên kết nào không bao hàm sự chứng thực bởi MV của trang web.

Khước từ

Các tài liệu trên trang chủ của MV có thể chứa các sự không chính xác và lỗi đánh máy. MV không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của tài liệu hoặc độ tin cậy của bất kỳ lời khuyên, ý kiến, tuyên bố hoặc thông tin khác được hiển thị hoặc phân phối qua trang chủ của MV. Bạn thừa nhận rằng bất cứ sự tin tưởng, lời khuyên, tuyên bố, biên bản ghi nhớ hay thông tin nào sẽ phụ thuộc vào bạn. MV bảo lưu quyền, theo ý riêng của mình, để sửa bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót nào trong bất kỳ phần nào của trang web. MV có thể thực hiện bất kỳ thay đổi nào khác đối với trang web, tài liệu và sản phẩm, chương trình, dịch vụ hoặc giá cả (nếu có) được mô tả trong trang chủ của MV bất cứ lúc nào mà không cần thông báo.

Trang chủ MV, thông tin và tài liệu trên trang chủ của MV, và phần mềm có trên trang chủ của MV, được cung cấp dưới dạng "Như Là" mà không có bất kỳ tuyên bố hay bảo hành nào, rõ ràng hay ngụ ý, dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở các bảo hành khả năng thương mại, không vi phạm, hoặc phù hợp với bất kỳ mục đích cụ thể nào, một số khu vực pháp lý không cho phép loại trừ bảo hành ngụ ý, do đó các loại trừ ở trên có thể không áp dụng cho bạn.