Privacy policy

Polityka dotycząca plików cookies

1. O nas

Niniejszy komunikat został Państwu udostępniony - również na mocy art. 13 Rozporządzenia 2016/679 PE i Rady w sprawie ochrony danych osobowych ("Rozporządzenie" lub "RODO") i dekretu z mocą ustawy nr 196 z 30/06/2003 r. ("Kodeks RODO"), zmienionego i uzupełnionego dekretem z mocą ustawy 101/2018 wraz z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami - przez Midea Italia S.r.l. a socio unico (dalej w skrócie Midea Italia s.r.l.) z siedzibą przy Viale Luigi Bodio 29/37, 20158 Mediolan (MI), w charakterze Administratora danych osobowych użytkownika.

Celem niniejszej Informacji jest poinformowanie użytkownika o sposobie w jaki jego dane osobowe, zebrane podczas przeglądania strony internetowej _______________ ("Strona internetowa"), będą przetwarzane w sposób wskazany poniżej.

2. Przetwarzane dane

Dane nawigacyjne (zwane dalej również "Danymi").

3.Co to jest plik cookie (ciasteczko)?

Pliki cookies to małe ciągi tekstowe, które strony odwiedzane przez użytkownika wysyłają do jego urządzenia (zwykle do przeglądarki), gdzie są przechowywane, a następnie ponownie przesyłane do tych samych stron przy następnej wizycie tego samego użytkownika.

Pliki cookies mogą być przechowywane na stałe na komputerze użytkownika i mieć zmienny czas trwania (tzw. pliki cookies trwałe), ale mogą również znikać po zamknięciu przeglądarki lub mieć ograniczony czas trwania (tzw. pliki cookies sesyjne).

Pliki cookies mogą być instalowane przez odwiedzaną stronę internetową (tzw. własne pliki cookies) lub przez inne strony internetowe (tzw. pliki cookies podmiotów trzecich).

Pliki cookies można podzielić na trzy różne typy:

 • Techniczne pliki cookies: wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej;
 • Analityczne pliki cookies: wykorzystywane do gromadzenia zbiorczych informacji o charakterze głównie statystycznym;
 • Profilujące pliki cookies: mające na celu tworzenie profili użytkownika i wykorzystywane do wysyłania komunikatów reklamowych zgodnie z preferencjami wyrażonymi przez użytkownika podczas przeglądania stron internetowych.
 • Szczegóły dotyczące poszczególnych rodzajów wykorzystywanych plików cookie zostaną wskazane poniżej, przy czym możliwe jest zapoznanie się, za pośrednictwem Paska narzędzi plików cookies dostępnego na Stronie, ze wskazówkami dotyczącymi poszczególnych wykorzystywanych plików cookies, ich funkcji i czasu trwania.

4.  Jakie Pliki Cookies są używane i w jakim celu?

Podczas przeglądania Strony następujące pliki cookies mogą być instalowane na dysku twardym komputera lub na dowolnym urządzeniu, z którego korzysta użytkownik w celu uzyskiwania dostępu do Internetu (smartfon, tablet), w sposób i na warunkach opisanych poniżej:

A. Techniczne pliki cookies

Techniczne pliki cookies mają na celu umożliwienie wykonywania czynności ściśle związanych z działaniem strony. Techniczne pliki cookies wykorzystywane przez Administratora można podzielić na następujące podkategorie:

 • Pliki cookies nawigacyjne lub sesyjne: za pomocą których można zapisać preferencje przeglądania i zoptymalizować przeglądanie strony przez użytkownika. Te pliki cookies są niezbędne do poruszania się po stronie przy użyciu wszystkich jej funkcji, takich jak utrzymanie sesji i dostęp do obszarów o ograniczonym dostępie. Są one niezbędne, ponieważ bez nich nie byłoby możliwe świadczenie żądanych usług. Te pliki cookies nie gromadzą informacji, które mogą być wykorzystywane do celów komercyjnych. Korzystanie z plików cookies sesyjnych, które nie są trwale przechowywane na komputerze użytkownika i znikają po zamknięciu przeglądarki, jest ściśle ograniczone do przesyłania identyfikatorów sesji (składających się z liczb losowych generowanych przez serwer) niezbędnych do umożliwienia bezpiecznej i wydajnej eksploracji strony. Pliki cookies sesyjne używane na tej stronie pozwalają uniknąć stosowania innych technik informatycznych potencjalnie szkodliwych dla poufności przeglądania stron przez użytkowników i nie pozwalają na uzyskanie danych osobowych identyfikujących użytkownika;
 • Pliki cookies trwałe: pozostają na urządzeniu nawet po opuszczeniu Strony, dopóki użytkownik ich nie usunie lub dopóki nie upłynie ich data ważności. Strona tworzy tego typu pliki cookies i przechowuje je na urządzeniu, aby można je było odczytać, gdy użytkownik ponownie odwiedzi stronę. Pozwala to na przykład na odnalezienie ustawionych preferencji (np. przechowywanie zarejestrowanych użytkowników itp.) podczas kolejnych wizyt na stronie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami oba te rodzaje plików cookies nie wymagają zgody użytkownika.

B. Analityczne pliki cookies

Pliki cookies instalowane w celu gromadzenia zbiorczych informacji o charakterze głównie statystycznym (czas pozostawania na stronie internetowej, liczba odwiedzających Stronę, itp.) Analityczne pliki cookies na Stronie można podzielić na następujące podkategorie:

 • Analityczne pliki cookies własne: są one podobne do technicznych plików cookies, ponieważ są instalowane bezpośrednio przez odwiedzaną stronę w celu poprawy jej użyteczności. Nie wymagają one zgody użytkownika;
 • Analityczne pliki cookies podmiotów trzecich: analityczne pliki cookies tworzone i instalowane przez podmioty trzecie w celu analizy przeglądania stron przez użytkowników, tworzenia statystyk odwiedzin lub ulepszania oferty treści, wyświetlania podobnych produktów i umieszczania, w razie potrzeby, ukierunkowanych reklam na stronach internetowych. Informacje te są przetwarzane w formie zbiorczej i anonimowej, w związku z czym nie mogą w żaden sposób identyfikować użytkownika, a zatem do celów ich instalacji zgoda użytkownika nie jest wymagana.
C. Profilujące pliki cookies

Pliki cookies instalowane, za zgodą użytkownika, w celu śledzenia przeglądania stron internetowych przez użytkownika i tworzenia profili dotyczących jego upodobań, nawyków, wyborów itp. Te pliki cookies mogą być wykorzystywane do przesyłania do urządzenia użytkownika komunikatów reklamowych zgodnych z preferencjami już wyrażonymi przez tego samego użytkownika podczas przeglądania Internetu.

Profilujące pliki cookies obecne na Stronie można podzielić na następujące podkategorie:

 • Profilujące pliki cookies własne: wykorzystywane i instalowane przez Administratora Danych w celu gromadzenia informacji na temat nawyków użytkownika w zakresie przeglądania stron internetowych w celu proponowania komunikatów reklamowych, które są jak najbardziej adekwatne do zainteresowań użytkownika;
 • Profilujące pliki cookies podmiotów trzecich: wykorzystywane i instalowane przez strony trzecie w celu śledzenia przeglądania stron internetowych przez użytkownika i tworzenia profili dotyczących jego upodobań, nawyków i wyborów;
 • Pliki cookies do udostępniania treści za pośrednictwem wtyczek społecznościowych: usługi te umożliwiają interakcję z sieciami społecznościowymi lub innymi platformami zewnętrznymi bezpośrednio ze stron naszej strony. Interakcje i informacje uzyskane przez naszą stronę podlegają w każdym przypadku ustawieniom prywatności użytkownika odnoszącym się do każdej sieci społecznościowej. Jeśli zainstalowana jest usługa interakcji z siecią społecznościową, możliwe jest, że nawet jeśli użytkownicy nie korzystają z usługi, będzie ona gromadzić dane o aktywności związane ze stronami, na których jest zainstalowana.

5.Charakter danych udostępnianych przez użytkowników

Użytkownik zezwala na korzystanie z plików cookies, klikając przycisk "Akceptuj pliki cookies" na banerze zawierającym krótką informację. Przekazywanie danych przetwarzanych poprzez instalację technicznych i analitycznych plików cookies jest niezbędne do zapewnienia prawidłowej nawigacji na Stronie.

Wyrażenie zgody na instalację profilujących plików cookies, wtyczek społecznościowych i/lub plików cookies wbudowanych usług jest opcjonalne. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane poprzez instalację takich plików cookies wyłącznie za jego wyraźną zgodą.

6.Jak zmienić ustawienia plików cookies

Aby wyłączyć rodzaje plików cookies używanych przez tę stronę bezpośrednio w przeglądarce:

 1. Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
 2. Internet Explorer: https://windows.microsoft.com/it-IT/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
 3. Opera: https://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
 4. Safari dla urządzeń mobilnych: https://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT
 5. Safari dla komputerów stacjonarnych: https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=it_IT
 6. Firefox:  https://support.mozilla.org/it/products/firefox/protect-your-privacy/cookies

Jeśli korzystasz z przeglądarki internetowej niewymienionej powyżej, zapoznaj się z dokumentacją przeglądarki lub pomocą online, aby uzyskać więcej informacji.

Informujemy użytkowników, że Midea Italia Srl działa jedynie jako pośrednik techniczny dla powyższych linków i nie może ponosić żadnej odpowiedzialności ZA KORZYSTANIE Z NICH.

7.    Odbiorcy danych

Dane mogą być udostępnione i przetwarzane przez pracowników firmy na stanowiskach przypisanych do realizacji celów wskazanych powyżej, którzy zostali wyraźnie upoważnieni do ich przetwarzania i którzy otrzymali odpowiednie instrukcje operacyjne.

Ponadto, Dane mogą być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne działające jako niezależni administratorzy danych, takie jak na przykład organy nadzorcze i kontrolne, organy publiczne, które wyraźnie żądają takich danych do celów administracyjnych lub urzędowych oraz ogólnie rzecz biorąc, wszystkie podmioty uprawnione przez obowiązujące przepisy krajowe i europejskie do żądania takich danych.

Dane mogą być również przetwarzane w imieniu Spółki przez podmioty zewnętrzne, które można zakwalifikować jako podmioty przetwarzające dane (zgodnie z art. 28 RODO). Takimi podmiotami, na przykład, mogą być:

 • firmy, które świadczą usługi zarządzania i/lub konserwacji strony internetowej Spółki;
 • firmy oferujące wsparcie w przeprowadzaniu badań rynkowych;
 • firmy oferujące usługi zarządzania systemem informatycznym i sieciami telekomunikacyjnymi, w tym pocztą elektroniczną.

Pełna lista podmiotów przetwarzających dane jest dostępna na żądanie przesłane do Administratora Danych przy użyciu danych kontaktowych wskazanych w punkcie 9 poniżej.

8.Przekazywanie danych osobowych do krajów spoza Unii Europejskiej

Dane osobowe użytkownika nie będą przekazywane poza Unię Europejską.

W takim przypadku, w odniesieniu do danych gromadzonych przez podmioty trzecie za pomocą plików cookies, Administrator danych, w zakresie swoich kompetencji, wdroży odpowiednie zabezpieczenia, w tym obowiązujące decyzje w sprawie adekwatności i standardowe klauzule umowne (Standard Contractual Clauses) przyjęte przez Komisję Europejską.

9. Prawa osób, których dane dotyczą

Osoby, których dane dotyczą, mogą żądać od Administratora dostępu do dotyczących ich Danych, ich usunięcia, sprostowania niedokładnych danych, uzupełnienia niekompletnych danych, ograniczenia przetwarzania w przewidzianych przypadkach, a także mogą sprzeciwić się co do ich przetwarzania, z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją, w przypadkach uzasadnionego interesu Administratora danych:

 • kontaktując się z Biurem ds. Prywatności, drogą pocztową na adres Midea Italia s.r.l. z siedzibą prawną przy Viale Luigi Bodio 29/37, 20158 Mediolan, wskazując w temacie "Wniosek o ochronę prywatności"; lub
 • pocztą elektroniczną na adres e-mail dataprotection.mis@midea.com

Ponadto, w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy i odbywa się w sposób zautomatyzowany, osoby, których dane dotyczą, mają prawo do otrzymania danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz, jeśli jest to technicznie wykonalne, do przekazania ich innemu administratorowi danych bez przeszkód (tzw. prawo do przenoszenia danych).

Wreszcie, osoby, których dane dotyczą, zawsze mają prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie (w żadnym wypadku nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem) oraz do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego w państwie członkowskim, w którym zwykle mieszkają lub pracują, lub w państwie, w którym miało miejsce domniemane naruszenie.

Zmiany niniejszej polityki

Niniejsza polityka dotycząca plików cookies może z czasem ulec zmianie - również w związku z ewentualnym wejściem w życie nowych przepisów sektorowych, aktualizacją i/lub świadczeniem nowych usług lub innowacjami technologicznymi - dlatego zachęcamy użytkownika do okresowego sprawdzania tej strony.

 • Servizio assistenza
  Servizio assistenza

  Hai delle domande relative ai tuoi recenti o futuri acquisti? Chiedi al servizio assistenza.

  Scopri di più
 • Professionisti e installatori
  Professionisti e installatori

  Registrati e accedi all'area riservata per consultare e scaricare documentazione e certificazioni.

  Registrati e accedi