Informativa privacy servizio post-vendita

Informacja o ochronie danych dotycząca pomocy technicznej w związku z produktami Midea

1. O spółce

Niniejszy dokument jest udostępniany – zgodnie z art. 13 rozporządzenia (UE) 2016/679 dotyczącego ochrony danych osobowych (zwanego dalej „rozporządzeniem” lub „RODO”), a także polskiego ustawodawstwa w tym zakresie wraz z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami – przez spółkę Midea Italia S.r.l. z jedynym udziałowcem (zwaną dalej „Midea Italia s.r.l.”) z siedzibą pod adresem: Viale Luigi Bodio 29/37, 20158 Mediolan (MI), występującą w charakterze administratora danych osobowych.

Informacja ta ma na celu poinformowanie użytkownika o sposobie przetwarzania jego danych osobowych.

2. Rodzaje przetwarzanych danych

Informacja ta dotyczy w szczególności danych osobowych przekazanych przez osobę, której dane dotyczą, firmie Midea – lub wyznaczonej przez nią firmie – telefonicznie lub przez wypełnienie formularza udostępnionego przez pracowników pomocy technicznej, w celu uzyskania pomocy technicznej w związku z produktami sprzedawanymi przez Midea.

a)   Dane wymagane do skorzystania z pomocy technicznej

W celu uzyskania pożądanej pomocy technicznej wymagane jest podanie następujących danych osobowych właściciela produktu:

 • Imię*
 • Nazwisko*
 • Płeć
 • E-mail*
 • Numer telefonu*
 • Adres*
 • Kod pocztowy*
 • Miejscowość*
 • Powiat*

Oprócz powyższych danych osobowych konieczne jest podanie następujących informacji na temat zakupionego produktu:

 • Kategoria produktu*
 • Kod produktu*
 • Kod EAN
 • Numer seryjny produktu*
 • Data zakupu*
 • Nazwa sprzedawcy
 • Dowód zakupu*
 • Świadectwo gwarancji*
3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Przekazane dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 • Dane klienta/produktu:
  • udzielenie gwarancji prawnej lub konwencjonalnej oraz wypełnienie odpowiednich obowiązków administracyjnych, księgowych, podatkowych i prawnych, a także rozpatrzenie zgłoszeń przesłanych przez użytkownika. Przetwarzanie dokonywane w tych celach jest niezbędne do wywiązania się z obowiązków umownych lub realizacji żądań osoby, której dane dotyczą, i nie wymaga szczególnej zgody;
  • ponadto, za zgodą klienta, która jest dobrowolna i może być wycofana w dowolnym momencie, zebrane dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych, a w szczególności w celu przesyłania komunikatów o inicjatywach, ofert handlowych, ankiet i badań rynku.

W każdym przypadku dane osobowe mogą być przetwarzane, jeśli zajdzie taka potrzeba, także w następujących celach:

 • w celu wypełnienia obowiązków prawnych, w szczególności w celu wypełnienia obowiązków wynikających z obowiązującego ustawodawstwa krajowego i ponadnarodowego (obowiązki podatkowe, administracyjne itp.);
 • na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (ochrona sądowa) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony praw administratora danych w postępowaniu sądowym lub pozasądowym.

Informacje na temat sposobów przetwarzania dalszych danych osobowych (np. danych nawigacyjnych) gromadzonych przez Midea na tej stronie internetowej znajdują się w informacji o ochronie danych dostępnej na dole głównej strony witryny.

4. Udostępnianie i przekazywanie danych osobowych

Dane zebrane przez Midea Italia s.r.l. będą udostępniane wyłącznie w celach wskazanych powyżej; nie będą udostępniane ani przekazywane podmiotom trzecim innym niż te wskazane w niniejszej informacji o ochronie danych.

W ramach naszej działalności i wyłącznie w celach wymienionych w niniejszej informacji o ochronie danych dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 • pracownikom firmy;
 • dostawcom usług (np. centrom wsparcia technicznego, dostawcom systemów informatycznych, dostawcom usług w chmurze, dostawcom baz danych i konsultantom);
 • administracji publicznej w celach prawnych;
 • każdemu podmiotowi publicznemu lub prywatnemu, któremu konieczne jest przekazanie danych osobowych w związku z powyższymi celami.

Aktualna lista podmiotów przetwarzających dane jest dostępna w siedzibie administratora danych i udostępniana na pisemny wniosek.

Midea Italia s.r.l. może mieć konieczność przekazania danych osobowych do innych krajów UE lub krajów objętych określonymi decyzjami Komisji Europejskiej stwierdzającymi odpowiedni stopień ochrony. Przekazywanie danych do krajów spoza UE/wspólnej europejskiej przestrzeni danych (EOG), do tzw. „krajów trzecich”, w których poziom ochrony danych różni się od poziomu ochrony danych w UE, będzie mieć miejsce wyłącznie w dozwolonych przypadkach, spółkom grupy lub stronom trzecim, które podpisały z firmą Midea umowy o ochronie danych zawierające klauzule umowne zgodne ze standardami ustanowionymi przez Komisję Europejską w celu ochrony prywatności i legitymizacji międzynarodowego przekazywania danych.

5. Ochrona danych osobowych

Midea Italia s.r.l. wdrożyła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa i poufności danych osobowych.

Środki te uwzględniają:

 • najnowocześniejszą technologię;
 • koszty wdrożenia;
 • charakter danych;
 • ryzyko związane z przetwarzaniem.

Mają one na celu ochronę przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem lub zmianą, przypadkową utratą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem oraz innymi formami niezgodnego z prawem przetwarzania.

Ponadto, przetwarzając dane osobowe, Midea Italia s.r.l.:

 • gromadzi i przetwarza odpowiednie, istotne i nienadmierne dane osobowe, niezbędne do realizacji powyższych celów, oraz
 • gwarantuje, że dane osobowe pozostaną aktualne i dokładne.
6. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe objęte niniejszą informacją będą przechowywane przez następujące okresy:

 • przez cały okres obowiązywania umowy, a po jej rozwiązaniu przez zwykły okres przedawnienia wynoszący 10 lat, w przypadku przetwarzania, którego podstawą prawną jest wykonanie środków przedumownych lub umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;
 • odpowiednio przez okres 24 miesięcy od dnia uzyskania dobrowolnej zgody osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie marketingowe;
 • przez okres przewidziany przepisami prawa (10 lat w przypadku wymogów administracyjno-księgowych) w celu przetwarzania danych w celu wypełnienia obowiązków prawnych;
 • w przypadku sporu, przez cały jego czas trwania, aż do upływu terminów do wniesienia powództwa, w celu zapewnienia ochrony sądowej Administratora danych w oparciu o jego prawnie uzasadniony interes.

Po upływie wyżej wymienionych okresów przechowywania wspomniane dane osobowe zostaną zniszczone, usunięte lub zanonimizowane zgodnie z technicznymi procedurami usuwania i tworzenia kopii zapasowych oraz potrzebami w zakresie odpowiedzialności administratora danych.

7.  Prawa osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z art. 15 i nast. rozporządzenia (UE) nr 679/2016 osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące prawa związane z danymi osobowymi przetwarzanymi przez Midea Italia s.r.l.:

 • Prawo do sprostowania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do sprostowania danych. Midea Italia s.r.l. dokłada uzasadnionych starań, aby znajdujące się w jej posiadaniu dane osobowe były dokładne, kompletne, aktualne i istotne, w oparciu o najnowsze dostępne informacje.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo ograniczenia przetwarzania dotyczących jej danych osobowych w następujących przypadkach:
  • użytkownik kwestionuje poprawność swoich danych osobowych i musi zweryfikować ich dokładność, co Midea potwierdza;
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem i użytkownik żąda ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych osobowych;
  • Midea Italia s.r.l. nie ma już konieczności przechowywania danych osobowych, ale potrzebuje ich do ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich praw przed sądem; lub
  • użytkownik sprzeciwia się przetwarzaniu danych, a Midea Italia s.r.l. weryfikuje, czy jej prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu użytkownika.
 • Prawo dostępu. Użytkownik może zwrócić się do Midea Italia s.r.l. o informacje na temat dotyczących go przechowywanych danych osobowych, w tym informacje o tym, jakie kategorie danych osobowych Midea Italia s.r.l. posiada lub kontroluje, w jakim celu są one wykorzystywane, gdzie zostały zebrane (jeśli nie zostały podane bezpośrednio przez użytkownika) i komu, jeśli w ogóle, zostały ujawnione.
 • Prawo do przenoszenia danych. Na żądanie użytkownika Midea Italia s.r.l. może przekazać dane osobowe innemu Administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe, pod warunkiem, że przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody użytkownika lub jest niezbędne do wykonania umowy.
 • Prawo do usunięcia danych. Użytkownik może uzyskać od Midea Italia s.r.l. usunięcie swoich danych osobowych, jeśli:
  • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub przetwarzane;
  • użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych;
  • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

Powyższe mają zastosowanie, o ile przetwarzanie danych nie jest konieczne do wypełnienia obowiązków prawnych lub ustawowych, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przed sądem.

 • Prawo sprzeciwu. W każdej chwili użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, pod warunkiem, że przetwarzanie nie odbywa się na podstawie zgody użytkownika, lecz prawnie uzasadnionych interesów Midea Italia s.r.l. lub stron trzecich. W takich przypadkach Midea Italia s.r.l. zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, chyba że Midea wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów użytkownika, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania użytkownik powinien wskazać, czy chce usunąć swoje dane osobowe, czy ograniczyć ich przetwarzanie.
 • Prawo do wniesienia skargi. W przypadku domniemanego naruszenia obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do właściwych organów w kraju zamieszkania lub w miejscu, w którym doszło do domniemanego naruszenia.

Z wymienionych wyżej praw można skorzystać:

 • kontaktując się z biurem ochrony danych Spółki na adres: viale Luigi Bodio 29/37, 20158 Mediolan; lub
 • pocztą elektroniczną na adres: dataprotection.mis@midea.com.

Ponadto, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy, w sposób zautomatyzowany, osoby, których dane dotyczą, mają prawo otrzymać dane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz, jeśli jest to technicznie wykonalne, przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód.

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego w państwie członkowskim, w którym zwykle przebywają lub pracują, lub w państwie, w którym doszło do zarzucanego naruszenia.

8. Zmiany w niniejszej informacji o ochronie danych

Wszelkie przyszłe zmiany lub uzupełnienia w postanowieniach dotyczących przetwarzania danych osobowych zawartych w niniejszej informacji o ochronie danych będą zgłaszane za pośrednictwem zwykłych kanałów komunikacji używanych przez Midea Italia s.r.l. (na przykład za pośrednictwem witryny).