Privacy policy

Polityka prywatności

1. O nas

Niniejszy komunikat został Państwu udostępniony - również na mocy art. 13 Rozporządzenia 2016/679 PE i Rady w sprawie ochrony danych osobowych ("Rozporządzenie" lub "RODO") i dekretu z mocą ustawy nr 196 z 30/06/2003 r. ("Kodeks RODO"), zmienionego i uzupełnionego dekretem z mocą ustawy 101/2018 wraz z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami - przez Midea Italia S.r.l. a socio unico (dalej w skrócie Midea Italia s.r.l.) z siedzibą przy Viale Luigi Bodio 29/37, 20158 Mediolan (MI), w charakterze Administratora danych osobowych użytkownika.

2. Rodzaj przetwarzanych danych

Strona internetowa oferuje treści o charakterze informacyjnym, a czasami interaktywnym. Podczas przeglądania strony internetowej _______________ ("Strona") może zatem pozyskiwać informacje o odwiedzającym w następujący sposób:

Dane nawigacyjne

Systemy komputerowe i procedury oprogramowania wykorzystywane do obsługi tej strony internetowej pozyskują, podczas normalnego działania, pewne dane osobowe, których transmisja jest domyślna z wykorzystaniem protokołów komunikacji internetowej. Ta kategoria danych obejmuje: adresy IP, typ używanej przeglądarki, system operacyjny, nazwę domeny i adresy stron internetowych, z których uzyskano dostęp, informacje o stronach odwiedzanych przez użytkowników w ramach strony, czas dostępu, długość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, analizę ścieżki wewnętrznej i inne parametry związane z systemem operacyjnym użytkownika i środowiskiem komputerowym.

Dalsze kategorie danych
 • Są to wszystkie te dane osobowe, które odwiedzający przekazuje za pośrednictwem Strony, na przykład pisząc na adresy e-mail wskazane w naszej Stronie w celu uzyskania informacji;

Ponadto Strona może zawierać sekcje, w których dane osobowe są gromadzone przez Midea, na przykład:

 • wypełniając formularz, za pośrednictwem którego można poprosić o kosztorys i/lub informacje na temat oferowanych usług i/lub prośbę o kontakt;
 • wchodząc do zastrzeżonej strefy i/lub usługi.

Sposób przetwarzania tych danych będzie przedmiotem konkretnych informacji o ochronie prywatności, które zostaną udostępnione użytkownikom w określonych sekcjach, w których należy wprowadzić dane osobowe.

3. Cele przetwarzania danych

Dostarczone dane są przetwarzane w następujących celach:

 • wykrywanie doświadczeń użytkowników naszych platform, oferowanych przez nas produktów i usług oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania stron internetowych i ich zawartości. Przetwarzanie danych w tych celach opiera się na uzasadnionym interesie Administratora Danych;
 • odpowiadanie na żądania przesyłane przez użytkowników na adresy, w tym adresy
  e-mail, wskazane na Stronie.

W przypadku innych celów przetwarzania należy zapoznać się z poszczególnymi informacjami dostępnymi za każdym razem w poszczególnych sekcjach.

4. Udostępnianie i przekazywanie danych osobowych

Dane zebrane przez Midea Italia s.r.l. będą udostępniane wyłącznie w celach wskazanych powyżej; nie będziemy udostępniać ani przekazywać Państwa danych osobowych podmiotom trzecim innym niż wskazane w niniejszej Polityce prywatności.

W ramach naszej działalności i wyłącznie w celach wymienionych w niniejszej Polityce prywatności dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 • pracownikom firmy;
 • dostawcom usług (np. dostawcy systemów IT, dostawcy usług w chmurze, dostawcy baz danych i konsultanci);
 • organom administracji publicznej do celów ustawowych;
 • wszelkim podmiotom publicznym i/lub prywatnym, którym może być konieczne przekazanie danych osobowych użytkownika w związku z celami wskazanymi powyżej.

Zaktualizowana lista podmiotów przetwarzających dane jest dostępna w siedzibie Administratora danych i zostanie przedłożona na pisemny wniosek.

Midea Italia s.r.l. może zostać zobowiązana do przekazania danych osobowych użytkownika do krajów spoza Unii Europejskiej/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), do tak zwanych "krajów trzecich". Takie przekazywanie danych do krajów trzecich może obejmować wszystkie powyższe działania.

Niniejsza Polityka Prywatności ma również zastosowanie w przypadku przekazywania danych do państw trzecich, w których poziom ochrony danych różni się od poziomu w Unii Europejskiej. W szczególności międzynarodowe przekazanie danych może mieć miejsce w następujących sytuacjach:

a)  Spółki Grupy: spółki Grupy z siedzibą poza Unią Europejską podpisały umowy o ochronie danych, stosując klauzule umowne zgodne ze standardami określonymi przez Komisję Europejską w celu ochrony prywatności i uzasadnienia międzynarodowych transferów danych osobowych.

b) Kraje trzecie spoza Unii Europejskiej/EOG: wszelkie transfery danych osobowych do podmiotów trzecich będą dokonywane wyłącznie po poinformowaniu użytkownika i - w razie potrzeby - po uzyskaniu jego zgody. Wszelkie transfery danych do krajów innych niż te, w odniesieniu do których Komisja Europejska podjęła decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony, odbywa się na podstawie umów wykorzystujących standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską lub inne odpowiednie zabezpieczenia zgodnie z obowiązującym prawem.

5. Ochrona danych osobowych

Midea Italia s.r.l. wdrożyła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i poufności danych osobowych

Środki te uwzględniają:

 • aktualny stan technologii;
 • koszty ich wdrożenia;
 • charakter danych;
 • ryzyko związane z przetwarzaniem.

Celem jest ochrona przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem lub zmianą, przypadkową utratą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem oraz przed innymi formami przetwarzania niezgodnego z prawem.

Ponadto, przetwarzając dane osobowe użytkownika, Midea Italia s.r.l.:

 • gromadzi i przetwarza dane osobowe, które są adekwatne, istotne i nie wykraczają poza zakres wymagany do realizacji powyższych celów, oraz
 • zapewnia, że takie dane osobowe pozostają aktualne i dokładne.

6. Okresy przechowywania danych

Bez uszczerbku dla prawa użytkownika do sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych i/lub żądania ich usunięcia, Midea Italia s.r.l. będzie przechowywać dane osobowe użytkownika tylko tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celu, dla którego zostały one zebrane i uzyskane lub w celu spełnienia wymogów prawnych lub regulacyjnych.

Po upływie tego okresu dane osobowe użytkownika zostaną usunięte z aktywnych systemów Midea Italia s.r.l.

7. Prawa użytkownika

Prawa związane z danymi osobowymi przetwarzanymi przez Midea Italia s.r.l. są następujące:

 • Prawo do sprostowania. Użytkownik ma prawo do sprostowania danych osobowych, które go dotyczą lub które nam przekazał. Midea Italia s.r.l. podejmie uzasadnione starania w celu zapewnienia, że posiadane przez nią dane osobowe są dokładne, kompletne, aktualne i istotne, w oparciu o najnowsze dostępne informacje;
 • Prawo do ograniczenia. Użytkownik może uzyskać ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych, jeśli:

o kwestionuje dokładność swoich danych osobowych w okresie, w którym Midea Italia s.r.l. musi weryfikować ich dokładność;

o przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a użytkownik żąda ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych osobowych;

o Midea Italia s.r.l. nie musi już przechowywać danych osobowych użytkownika, ale on sam potrzebuje ich do ustalenia, wykonania lub obrony swoich praw w sądzie; lub

o użytkownik sprzeciwia się przetwarzaniu danych, podczas gdy Midea Italia s.r.l. sprawdza, czy jej uzasadnione powody przeważają nad powodami użytkownika.

 • Prawo dostępu do danych. Użytkownik może zażądać od firmy Midea Italia s.r.l. informacji o przechowywanych danych osobowych użytkownika, w tym informacji o tym, jakie kategorie danych osobowych posiada lub kontroluje firma Midea Italia s.r.l., w jakim celu są one wykorzystywane, gdzie zostały zebrane (jeśli nie bezpośrednio od użytkownika) i komu zostały ewentualnie ujawnione;
 • Prawo do przenoszenia danych. Na żądanie użytkownika Midea Italia s.r.l. przekaże jego dane osobowe innemu Administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe, pod warunkiem, że przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody użytkownika lub jest niezbędne do wykonania umowy.
 • Prawo do anulowania. Użytkownik może zażądać od Midea Italia s.r.l. usunięcia swoich danych osobowych, jeśli:

o dane osobowe nie są już potrzebne w związku z celami, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

o użytkownik ma prawo sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu jego danych osobowych i skorzystać z tego prawa do sprzeciwu;

o lub dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

O ile przetwarzanie nie jest konieczne ze względu na zobowiązania prawne lub ustawowe lub w celu ustanowienia, wykonania lub obrony prawa w sądzie.

 • Prawo do sprzeciwu. Użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych, pod warunkiem, że przetwarzanie nie opiera się na jego zgodzie, ale na uzasadnionych interesach Midea Italia s.r.l. lub podmiotów trzecich. W takich przypadkach Midea Italia s.r.l. nie będzie już przetwarzać danych osobowych użytkownika, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw, nadrzędnego interesu w przetwarzaniu lub dochodzeniu lub obronie roszczeń prawnych. Jeśli użytkownik sprzeciwia się przetwarzaniu danych, prosimy o określenie, czy chce usunąć swoje dane osobowe, czy ograniczyć ich przetwarzanie.
 • Prawo do złożenia skargi. W przypadku domniemanego naruszenia obowiązujących przepisów o ochronie danych użytkownik ma prawo złożyć skargę do właściwych organów w swoim kraju lub w miejscu, w którym doszło do domniemanego naruszenia.

8. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Wszelkie przyszłe zmiany lub uzupełnienia dotyczące przetwarzania danych osobowych opisanych w niniejszej Polityce prywatności będą zgłaszane za pośrednictwem zwykłych kanałów komunikacji używanych przez Midea Italia s.r.l. (np. za pośrednictwem strony).

9. Prawa osób, których dane dotyczą

Osoby, których dane dotyczą, mogą zażądać od Administratora dostępu do dotyczących ich Danych, ich usunięcia, sprostowania niedokładnych danych, uzupełnienia niekompletnych danych, ograniczenia przetwarzania w przewidzianych przypadkach, a także może sprzeciwić się przetwarzaniu, z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją, w przypadkach uzasadnionego interesu Administratora:

 • kontaktując się z Biurem ds. Prywatności, pocztą na adres Midea Italia s.r.l. z siedzibą prawną przy Viale Luigi Bodio 29/37, 20158 Mediolan, wskazując w temacie "Wniosek o ochronę prywatności"; lub
 • pocztą elektroniczną na adres e-mail dataprotection.mis@midea.com
 • Servizio assistenza
  Servizio assistenza

  Hai delle domande relative ai tuoi recenti o futuri acquisti? Chiedi al servizio assistenza.

  Scopri di più
 • Professionisti e installatori
  Professionisti e installatori

  Registrati e accedi all'area riservata per consultare e scaricare documentazione e certificazioni.

  Registrati e accedi