Privacy Policy

Chính Sách Bảo Mật

1. Sao lưu dữ liệu

Chúng tôi có thể lưu trữ thông tin tài khoản của bạn trong cơ sở dữ liệu để bạn có thể nhận dữ liệu cá nhân của mình mỗi khi bạn truy cập trang web của chúng tôi và sử dụng Ứng dụng hoặc các dịch vụ khác của chúng tôi.

Dữ liệu của bạn sẽ được lưu trữ trong máy chủ của chúng tôi dưới dạng tệp nhật ký và được sử dụng để phân tích và nghiên cứu. Sau khi được xử lý trong máy chủ, dữ liệu của bạn sẽ được truyền đến cơ sở dữ liệu.

Chúng tôi sẽ sao lưu dữ liệu thường xuyên để ngăn chặn mất dữ liệu do lỗi máy .chủ hoặc lỗi của con người và sẽ xóa chúng ngay lập tức theo yêu cầu của bạn.

2. Xử lý dữ liệu

2.1 Vai trò của chúng tôi

Chúng tôi là người kiểm soát thông tin của bạn.

2.2 Mục đích xử lý dữ liệu

Chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn cho một hoặc nhiều mục đích sau:

• Khi chúng tôi có sự đồng ý của bạn;

• Theo quy định tại Khoản 3 Điều 21 Luật công nghệ thông tin thì “Tổ chức, cá nhân có quyền thu thập, xử lý và sử dụng thông tin cá nhân của người khác mà không cần sự đồng ý của người đó trong trường hợp thông tin cá nhân đó được sử dụng cho mục đích sau đây:

+ Ký kết, sửa đổi hoặc thực hiện hợp đồng sử dụng thông tin, sản phẩm, dịch vụ trên môi trường mạng;

+ Tính giá, cước sử dụng thông tin, sản phẩm, dịch vụ trên môi trường mạng;

+ Thực hiện nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.”

Do đó, cần quy định các trường hợp thu thập thông tin không cần sự đồng ý của người đó cho phù hợp với quy định pháp luật.

phân tích dữ liệu, duy trì bảo mật thông tin hoặc ngăn chặn gian lận hoặc, nếu cần thiết, chúng tôi chuyển dữ liệu sang các BUs khác của công ty chúng tôi).

+ Phạm vi dữ liệu của người dùng sẽ được hệ thống thu thập

 

2.3 Lý do cung cấp thông tin cá nhân của bạn

Nói chung, sự đồng ý của bạn tạo thành nền tảng pháp lý để chúng tôi xử lý thông tin của bạn. Do đó, bạn cần phải đồng ý với thỏa thuận người dùng và Thỏa thuận bảo mật của chúng tôi để thỏa thuận của chúng tôi được xây dựng và thực hiện và các quyền và lợi ích hợp pháp của chúng tôi được bảo vệ.

Bạn có quyền lựa chọn có cung cấp dữ liệu liên quan hay không. Chúng tôi có thể không thể thực hiện một phần hoặc tất cả các nghĩa vụ theo các điều khoản dịch vụ hoặc cung cấp dịch vụ của chúng tôi mà không có một số thông tin của bạn. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm, vui lòng liên hệ với văn phòng bảo vệ dữ liệu của chúng tôi bằng cách sử dụng các chi tiết liên hệ theo phần cuối cùng của Thỏa thuận bảo mật này.

2.4 Mục đích và phương pháp

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin do bạn cung cấp và được chúng tôi thu thập trong quá trình dịch vụ để cung cấp cho bạn các dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không sử dụng dữ liệu của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác không phù hợp với mục đích thu thập dữ liệu chi tiết dưới đây.

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin của bạn cho các mục đích sau đây theo cách sau:

• Xác minh danh tính của bạn để ngăn chặn truy cập trái phép;

• Cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm của chúng tôi theo hợp đồng chúng tôi ký kết;

• Cung cấp các dịch vụ khác mà bạn yêu cầu theo các yêu cầu được nêu trong quá trình thu thập dữ liệu;

• Xử lý các giao dịch và liên lạc với bạn về các chi tiết của các giao dịch đó;

• Để giúp theo dõi và khắc phục bất kỳ lỗi hoặc lỗi nào trong ứng dụng;

• Tiến hành kiểm toán nội bộ, phân tích dữ liệu hoặc nghiên cứu đến cuối cùng của việc cải thiện sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi thông qua việc đánh giá hiệu quả của chúng tôi;

• Chia sẻ thông tin của bạn với các đối tác của chúng tôi để họ có thể hỗ trợ chúng tôi cung cấp sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cho bạn;

• Chia sẻ thông tin của bạn với các tổ chức chi nhánh khác để quản lý nội bộ và hỗ trợ nền tảng;

• Duy trì tính toàn vẹn và bảo mật của hệ thống thông tin nơi chúng tôi lưu trữ và xử lý thông tin của bạn;

• Xem xét kỹ lưỡng và điều tra rò rỉ dữ liệu, hoạt động bất hợp pháp và hành vi gian lận;

• Tuân thủ luật pháp và quy định hiện hành hoặc nhu cầu về thông tin của bạn được yêu cầu kiện tụng và các thủ tục pháp lý khác hoặc do các cơ quan chính phủ áp đặt.

3. Ủy quyền thiết bị

Đôi khi chúng tôi yêu cầu ủy quyền truy cập, bao gồm nhưng không giới hạn, lưu trữ, danh bạ, thông báo, vị trí GPS, máy ảnh, Bluetooth, NFC khi cung cấp dịch vụ. Bạn có thể từ chối quyền truy cập vào thông tin cá nhân có liên quan bằng cách tắt một phần hoặc tất cả các ủy quyền trong cài đặt thiết bị. Quy trình quản lý ủy quyền là khác nhau trong các thiết bị khác nhau. Vui lòng tham khảo các hướng dẫn liên quan để truy cập cài đặt thiết bị và chế độ nhà phát triển hệ thống.

4. Chia sẻ, chuyển giao hoặc tiết lộ thông tin của bạn

4.1 Chia sẻ thông tin của bạn

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được giữ bí mật tuyệt đối và sẽ không được chia sẻ với bất kỳ công ty, tổ chức hoặc cá nhân nào khác, ngoại trừ trong các trường hợp sau:

• Khi chúng tôi có được sự đồng ý rõ ràng của bạn để chia sẻ thông tin của bạn với bên thứ ba.

4.2 Chuyển thông tin của bạn

Chúng tôi sẽ không chuyển thông tin của bạn cho bất kỳ công ty, tổ chức hoặc cá nhân nào khác ngoại trừ trong bất kỳ trường hợp nào sau đây:

• Chuyển nhượng dưới sự đồng ý rõ ràng: khi chúng tôi có được sự đồng ý rõ ràng của bạn, chúng tôi sẽ chuyển thông tin của bạn cho bên thứ ba.

• Trong trường hợp sáp nhập, mua lại hoặc giải phóng mặt bằng phá sản, chúng tôi sẽ yêu cầu công ty hoặc tổ chức mới hiện đang sở hữu thông tin cá nhân của bạn tiếp tục bị ràng buộc bởi Thỏa thuận bảo mật này. Chúng tôi sẽ yêu cầu công ty hoặc tổ chức có được sự đồng ý mới của bạn nếu không.

4.3 Tiết lộ thông tin của bạn

Chúng tôi sẽ chỉ tiết lộ thông tin của bạn trong các trường hợp sau:

• Khi chúng tôi có được sự đồng ý rõ ràng của bạn;

• Khi luật pháp, các thủ tục pháp lý bao gồm kiện tụng, hoặc các cơ quan chính phủ, yêu cầu như vậy.

5. Khoảng thời hạn giới hạn để lưu thông tin của bạn

Chúng tôi sẽ tiếp tục lưu thông tin của bạn miễn là cho các mục đích được quy định trong Thỏa thuận bảo mật này và trong bất kỳ khoảng thời gian bổ sung nào theo yêu cầu hoặc được pháp luật cho phép, cho đến khi bạn rút lại sự đồng ý.

Trong khi đó, chúng tôi có thể trì hoãn việc lưu giữ thông tin của bạn để nghiên cứu hoặc thống kê, nhưng chúng tôi sẽ giải mẫn cảm thông tin của bạn khỏi việc theo dõi bạn.

Đồng thời, theo luật pháp của quốc gia nơi bạn sinh sống, chúng tôi có thể giữ lại thông tin cá nhân của bạn để hỗ trợ bất kỳ cuộc điều tra nào của chính phủ và tư pháp với mục đích gửi hoặc duy trì các yêu cầu pháp lý hoặc thủ tục dân sự, hình sự hoặc hành chính. Nếu các lý do trên không áp dụng cho dữ liệu chúng tôi bảo quản, chúng tôi sẽ xóa và phá hủy dữ liệu của bạn một cách an toàn theo các yêu cầu liên quan.

6. Bảo vệ thông tin của người dưới độ tuổi hợp pháp

Các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi sẽ chủ yếu dành cho người lớn, tuy nhiên, chúng tôi sẽ nhận thức được tầm quan trọng của việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa bổ sung để đảm bảo quyền riêng tư và an ninh của những người dưới độ tuổi hợp pháp sử dụng sản phẩm và chấp nhận các dịch vụ. Chúng tôi coi bất cứ ai dưới 16 tuổi (hoặc độ tuổi theo yêu cầu của luật pháp địa phương) là người dưới độ tuổi hợp pháp.

Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của những người dưới độ tuổi hợp pháp được thu thập với sự đồng ý của người giám hộ với điều kiện pháp luật cho phép, người giám hộ đồng ý rõ ràng hoặc bảo vệ người dưới độ tuổi hợp pháp là cần thiết. Bất cứ lúc nào, người giám hộ yêu cầu truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của người được giám hộ sẽ liên hệ với chúng tôi theo mô tả trong Mục 13.

Nếu chúng tôi bị phát hiện thu thập thông tin cá nhân của những người dưới độ tuổi hợp pháp mà trước tiên không có sự đồng ý của người giám hộ có thể kiểm chứng, chúng tôi sẽ cố gắng xóa nội dung liên quan càng sớm càng tốt.

7. Biện pháp bảo vệ thông tin

Chúng tôi tuân thủ các nguyên tắc bảo vệ dữ liệu quan trọng được công nhận (công bằng, giới hạn mục đích, chất lượng dữ liệu, lưu giữ dữ liệu, tuân thủ các quyền cá nhân và bảo mật) và thực hiện các biện pháp hợp lý để đảm bảo tính bảo mật của thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi đã áp dụng một loạt các kỹ thuật để đảm bảo tính bảo mật của thông tin cá nhân của bạn để giảm thiểu nguy cơ lạm dụng, truy cập trái phép, tiết lộ trái phép và không thể tiếp cận. Các biện pháp bảo mật mà chúng tôi đã áp dụng bao gồm nhưng không giới hạn ở: giải mẫn cảm dữ liệu, mã hóa dữ liệu và kiểm soát ủy quyền tường lửa và truy cập dữ liệu.

Chúng tôi sẽ tiếp tục lưu thông tin của bạn miễn là cho các mục đích được quy định trong Thỏa thuận bảo mật này và trong bất kỳ khoảng thời gian bổ sung nào theo yêu cầu hoặc được pháp luật cho phép, cho đến khi bạn rút lại sự đồng ý.

Trong khi đó, chúng tôi có thể trì hoãn việc lưu giữ thông tin của bạn để nghiên cứu hoặc thống kê, nhưng chúng tôi sẽ giải mẫn cảm thông tin của bạn khỏi việc theo dõi bạn.

Đồng thời, theo luật pháp của quốc gia nơi bạn sinh sống, chúng tôi có thể giữ lại thông tin cá nhân của bạn để hỗ trợ bất kỳ cuộc điều tra nào của chính phủ và tư pháp với mục đích gửi hoặc duy trì các yêu cầu pháp lý hoặc thủ tục dân sự, hình sự hoặc hành chính. Nếu các lý do trên không áp dụng cho dữ liệu chúng tôi bảo quản, chúng tôi sẽ xóa và phá hủy dữ liệu của bạn một cách an toàn theo các yêu cầu liên quan.

Ngoài ra, chúng tôi sẽ thường xuyên kiểm tra và cập nhật các cơ chế bảo mật được sử dụng để bảo vệ dữ liệu để cung cấp sự bảo vệ hiệu quả chống lại việc lạm dụng dữ liệu. Nếu bạn tin rằng tính bảo mật của dữ liệu của mình đã bị xâm phạm hoặc bạn muốn biết thêm thông tin về các biện pháp chúng tôi áp dụng để bảo vệ dữ liệu, vui lòng liên hệ với Văn phòng Bảo vệ Dữ liệu thông qua phương thức liên hệ được cung cấp trong phần cuối cùng.

8. Lưu trữ thông tin cá nhân

Khi hoạt động kinh doanh của chúng tôi trên toàn cầu, dựa trên việc xem xét bảo mật lưu trữ dữ liệu, chúng tôi sẽ lưu trữ đồng bộ tất cả thông tin chúng tôi thu thập từ bạn trong các máy chủ của chúng tôi ở Đức và Hoa Kỳ và / hoặc bất kỳ quốc gia nào khác do chúng tôi chỉ định sẽ được cập nhật và phản ánh trong Thỏa thuận này theo thời gian.

9. Truyền thông tin cá nhân xuyên biên giới

Chúng tôi là một công ty đa quốc gia và phạm vi trách nhiệm của các nhóm của chúng tôi chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu có thể bao gồm thế giới hoặc nhiều quốc gia / khu vực khác nhau. Do đó, các nhóm này có thể được đặt ở bất cứ đâu trên thế giới nơi chúng tôi tiến hành kinh doanh, bao gồm cả bên ngoài EU, ở các quốc gia không theo đuổi các tiêu chuẩn bảo vệ thông tin cá nhân như quốc gia của bạn. Chúng tôi cũng có thể truyền dữ liệu ra bên ngoài EU, bao gồm cả Trung Quốc. Bằng cách sử dụng hoặc tham gia các dịch vụ của chúng tôi và/hoặc cung cấp cho chúng tôi thông tin của bạn, bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ thu thập, truyền tải, lưu trữ và xử lý thông tin của bạn bên ngoài quốc gia/khu vực bạn sống theo Chính sách bảo mật này. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo rằng họ tuân thủ các yêu cầu pháp lý hiện hành trong phạm vi cho phép của công nghệ hiện có, ví dụ, bằng cách thực hiện các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn. Tất cả dữ liệu của bạn mà chúng tôi thu thập được sử dụng để phân tích người dùng và sản phẩm sau khi xử lý bí mật cần thiết để cung cấp cho bạn các dịch vụ tốt hơn. Nhưng trong trường hợp này, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để bảo vệ thông tin của bạn một cách thích hợp.[MOU1]

10. Chân dung người dùng và quyết định tự động

Để cung cấp cho bạn các dịch vụ hiển thị, tìm kiếm và đẩy thông tin thuận tiện và được cá nhân hóa hơn khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể trích xuất tùy chọn của bạn dựa trên thông tin mua hàng và thông tin nhật ký dịch vụ của bạn và tạo ra chân dung gián tiếp dựa trên nhãn tính năng để hiển thị, đẩy thông tin và quảng cáo thương mại có thể.

Chúng tôi có thể phân tích dữ liệu đã xử lý mà không xác định được bạn để cải thiện sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ không sử dụng dữ liệu của bạn để tiến hành bất kỳ quyết định hoàn toàn tự động nào.

11. Quyền thông tin cá nhân và việc thực hiện

11.1 Quyền thông tin cá nhân bạn có

• Truy cập: yêu cầu cung cấp một bản sao thông tin cá nhân mà chúng tôi nắm giữ về bạn;

• Chính xác: yêu cầu sửa thông tin có chứa lỗi hoặc thông tin hết hạn;

• Đăng nhập và Hủy: yêu cầu hủy tài khoản hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn;

• Mang theo: yêu cầu cung cấp dữ liệu của bạn và, nếu có thể, chuyển dữ liệu trực tiếp đến bộ điều khiển dữ liệu khác;

• Hạn chế: yêu cầu hạn chế xử lý bất kỳ tranh chấp nào về tính chính xác hoặc hợp pháp của việc xử lý thông tin cá nhân của chúng tôi; tuy nhiên, quyền xử lý có thể khiến bạn không thể chấp nhận dịch vụ của chúng tôi bình thường;

• Từ chối: phản đối việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho chân dung người dùng và tự động ra quyết định và phản đối việc gửi thông tin thương mại để tiếp thị trực tiếp bằng cách sử dụng thông tin cá nhân của bạn;

• Khiếu nại: khiếu nại về việc xử lý dữ liệu của bạn với cơ quan có thẩm quyền về nơi cư trú của bạn hoặc thành viên của Liên minh châu Âu xử lý dữ liệu của bạn;

• Đồng ý rút lui: rút lại sự đồng ý bất cứ lúc nào khi chúng tôi dựa vào sự đồng ý của bạn để xử lý dữ liệu.

11.2 Phương pháp thực hiện quyền thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ bảo vệ quyền truy cập và sửa thông tin cá nhân của bạn. Nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền nào được mô tả trong Điều 11.1, bạn có thể gửi e-mail đến Văn phòng Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi để xử lý.

Vì chúng tôi nhận được một lượng lớn email quảng cáo thương mại mỗi ngày, chúng tôi sẽ không trả lời nếu chúng tôi tin rằng email của bạn không liên quan đến thông tin cá nhân.

11.3 Kết quả yêu cầu

Sau khi yêu cầu được thực hiện bởi đối tượng thông tin cá nhân, các kết quả sau đây có thể xảy ra:

(1) Yêu cầu bị từ chối

Trong một số trường hợp, yêu cầu từ các đối tượng thông tin cá nhân sẽ bị từ chối, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

• Đối tượng thông tin cá nhân không được pháp luật nơi bạn sinh sống cấp quyền liên quan;

• Danh tính của người đưa ra yêu cầu không được xác minh;

• Yêu cầu của đối tượng thông tin cá nhân không được xác minh và nằm ngoài phạm vi, đặc biệt là khi yêu cầu được lặp lại;

• Việc tiết lộ thông tin dễ gây tổn hại đến lợi ích của các bên liên quan nếu thông tin liên quan có liên quan đến thiệt hại hoặc bồi thường nhận được trong tranh chấp;

• Thông tin sẽ được lưu giữ để thống kê và nghiên cứu, và kết quả thống kê và nghiên cứu không được tiết lộ danh tính cá nhân;

• Các trường hợp quy định pháp luật khác.

Nếu yêu cầu truy cập của chủ đề thông tin cá nhân bị từ chối, chúng tôi sẽ chính thức giải thích lý do cho người yêu cầu.

(2) Yêu cầu được chấp nhận

Nếu không có trường hợp nào như quy định trong (1), chúng tôi sẽ xử lý yêu cầu. Nếu bạn thực sự muốn yêu cầu được chấp nhận, vui lòng cung cấp cho chúng tôi càng nhiều thông tin chi tiết càng tốt khi yêu cầu, chẳng hạn như loại yêu cầu và nội dung cụ thể, thông tin về chủ sở hữu (chẳng hạn như tên của sản phẩm và dịch vụ bạn sử dụng) và thời gian để tạo hoặc xử lý thông tin (nếu thời gian có thể chính xác nhất có thể,  yêu cầu có thể được chấp nhận).

11.4 Rút lại sự đồng ý

Bạn có thể thay đổi phạm vi ủy quyền của mình để tiếp tục thu thập thông tin cá nhân hoặc rút lại ủy quyền của mình bằng cách xóa thông tin cấu hình, loại bỏ ràng buộc thiết bị liên quan và hủy số tài khoản.

Vui lòng hiểu rằng dịch vụ chức năng kinh doanh sẽ yêu cầu một số thông tin cá nhân cơ bản (e-mail đăng ký) được hoàn thành, vì vậy nếu bạn rút lại sự đồng ý hoặc ủy quyền của mình, chúng tôi sẽ ngừng cung cấp dịch vụ tương ứng với việc rút lại sự đồng ý hoặc ủy quyền. Tuy nhiên, quyết định rút lại sự đồng ý hoặc ủy quyền của bạn sẽ không ảnh hưởng đến việc xử lý thông tin cá nhân trước đây dựa trên sự cho phép của bạn.

12. Thay đổi thỏa thuận bảo mật

Chúng tôi sẽ có quyền sửa đổi Thỏa thuận bảo mật. Nếu không có sự đồng ý rõ ràng của bạn, chúng tôi sẽ không giảm quyền của bạn theo Thỏa thuận bảo mật. Bất kỳ thay đổi nào đối với Thỏa thuận bảo mật sẽ được đăng trên trang này. Đối với những thay đổi lớn, chúng tôi sẽ cung cấp thông báo rõ ràng hơn (đối với một số dịch vụ nhất định, chúng tôi sẽ gửi thông báo qua email để nêu rõ những thay đổi cụ thể đối với Thỏa thuận bảo mật.)

Những thay đổi lớn được đề cập ở đây bao gồm nhưng không giới hạn ở:

• Thay đổi lớn mô hình dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như mục đích xử lý thông tin cá nhân và loại thông tin cá nhân đang được xử lý, cách sử dụng thông tin cá nhân;

• Thay đổi lớn về cơ cấu sở hữu, cơ cấu tổ chức, v.v., như thay đổi chủ sở hữu do điều chỉnh kinh doanh, sáp nhập phá sản, v.v.;

• Thay đổi chủ đề chính của việc công khai thông tin cá nhân;

• Thay đổi lớn quyền tham gia xử lý thông tin cá nhân và các phương pháp thực hiện tương ứng;

• Thay đổi bộ phận chịu trách nhiệm xử lý bảo mật thông tin cá nhân hoặc thay đổi thông tin liên lạc và kênh tiếp nhận khiếu nại;

• Rủi ro cao được thể hiện trong báo cáo đánh giá tác động bảo mật thông tin cá nhân.

Đồng thời, chúng tôi sẽ lưu trữ phiên bản cũ của Thỏa thuận bảo mật này để bạn tham khảo.

13. Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Thỏa thuận bảo mật này hoặc bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền nào hoặc bạn có bất kỳ yêu cầu nào để thảo luận với chúng tôi, vui lòng gửi email đến Văn phòng Bảo vệ Thông tin của chúng tôi được thành lập đặc biệt tại địa chỉ sau: MideaDPO@midea.com. Khi nhận được yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để đáp ứng trong vòng một tháng kể từ khi yêu cầu từ chủ đề thông tin cá nhân để truy cập. Sự kiên nhẫn và hiểu biết của bạn được đánh giá cao. Với sự phức tạp và số lượng yêu cầu, thời gian có thể được kéo dài thêm 45 ngày khi cần thiết. Trong trường hợp phản hồi hoãn lại, chúng tôi sẽ thông báo cho chủ thể về thông tin cá nhân và lý do chậm trễ. Nếu thời hạn giới hạn quy định tại khoản này mâu thuẫn với luật pháp địa phương, luật pháp địa phương sẽ chiếm ưu thế.

Nếu bạn không đồng ý với chúng tôi về việc xử lý thông tin cá nhân của bạn, bạn có thể gửi yêu cầu hòa giải hoặc các yêu cầu khác cho cơ quan quản lý bảo vệ dữ liệu nơi bạn đặt trụ sở.:

- Việc truyền dữ liệu này sẽ thông qua sự đồng ý của người dùng

- Việt truyền dữ liệu này là để phục vụ cho một trong các mục đích đã được nêu tại Khoản 2.4

Lý do; theo quy định thì phải được sự đồng ý của chủ thểt thông tin và dữ liệu chỉ được sử dụng vào các mục đích mà chủ thể thông tin đã đồng ý.

  • Thắc mắc về sản phẩm/ dịch vụ
    Thắc mắc về sản phẩm/ dịch vụ

    Nếu Quý khách có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi, liên hệ tới hotline 1800 588 863 để được tư vấn trực tiếp

    Tìm hiểu ngay