Terms & Conditions

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของแคมเปญ Midea 'My Dear'

การแนะนำ
แคมเปญ Midea "Midea for My Dear" (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "แคมเปญ") จัดขึ้นโดย Midea (เรียกว่า "ผู้จัดงาน") มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เข้าร่วมเสนอชื่อคนที่คุณรักเพื่อรับผลิตภัณฑ์ Midea เป็นของขวัญ ผู้เข้าร่วมที่ชนะแคมเปญจะต้องบันทึกวิดีโอที่บันทึกกระบวนการส่งของขวัญทั้งหมด ซึ่งรวมถึงผู้ส่ง (เรียกว่า "ผู้เข้าร่วม") และผู้รับ (เรียกว่า "ผู้รับ") ของผลิตภัณฑ์ Midea

คุณสมบัติ
1. ในการเข้าร่วมแคมเปญ จะถือว่าผู้เข้าร่วมได้ยอมรับและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ รางวัลจะได้รับตามและอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
2. การรณรงค์นี้เปิดสำหรับผู้อยู่อาศัยชาวไทยทุกคนที่มีอายุเกิน 18 ปี ยกเว้นผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง (และครอบครัวใกล้ชิดของบุคคลดังกล่าว) ของ Midea/ หน่วยงานและบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์
3. ผลงานต้องเป็นไปตามเงื่อนไขเหล่านี้จึงจะมีผล

ระยะเวลาการมีสิทธิ์
แคมเปญเริ่มเวลา 00:01 น. วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 และปิดเวลา 23:59 น. วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 (“ระยะเวลาแคมเปญ”)

วิธีการเข้าร่วม
1. ผู้เข้าร่วมจะต้องกรอกรายละเอียดตามที่ปรากฏในหน้าแคมเปญ (URL)
2. ที่อยู่อีเมลและหมายเลขติดต่อแต่ละรายการอาจใช้สำหรับการลงทะเบียนหลายรายการในแคมเปญ อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถส่งผู้รับคนเดียวกันได้มากกว่าหนึ่งครั้ง แต่ละรายการจะกลายเป็นทรัพย์สินของแคมเปญเมื่อได้รับ
3. แต่ละรายการจะต้อง:
ก. ประกอบด้วยแบบฟอร์มการสมัครที่กรอกครบถ้วน (ต้นฉบับ) โดยมีรายละเอียดครบถ้วนชัดเจน
สาขาต่างๆ ได้แก่:
1. ชื่อผู้ส่ง
2. นามสกุลของผู้ส่ง
3. หมายเลขติดต่อของผู้ส่ง
4. ที่อยู่อีเมลของผู้ส่ง
5. ชื่อผู้รับ
6. นามสกุลของผู้รับ
7. ของขวัญที่ต้องการส่งมอบ (เลือกของขวัญจากเมนูแบบเลื่อนลง)
8. บอกเราว่าทำไมคนที่คุณรักถึงสมควรได้รับของขวัญ (ภายใน 1,000 ตัวอักษรและเว้นวรรค)
4. ไม่รวมเนื้อหาใด ๆ ที่เป็นเท็จ ไม่จริง และ/หรือไม่ถูกต้อง
5. เป็นงานต้นฉบับของผู้เข้าร่วมที่ส่งผลงานทั้งหมด
6. อ่าน ทำความเข้าใจ รับทราบและเห็นด้วยกับข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา
7. ไม่มี ส่งเสริม ยุยง หรือสั่งสอนพฤติกรรมที่เป็นอันตราย หรือการก่ออาชญากรรมหรือการกระทำที่รุนแรง
8. ไม่มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม อ่อนไหวทางการเมือง หมิ่นประมาท เลือกปฏิบัติ ดูหมิ่น น่ารังเกียจ ลามกอนาจาร ไม่เหมาะสมทางเพศ หรือดูหมิ่นศาสนา
9. ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นนอกเหนือจากของผู้เข้าร่วมที่ส่งผลงาน;
10. ไม่มีเนื้อหาหรือเนื้อหาใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง รูปภาพ คำ เพลง เนื้อเพลง การบันทึก ฯลฯ ที่อาจละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม
11. ไม่ฝ่าฝืนกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

รางวัล
1. รางวัลสำหรับแคมเปญ Midea My Dear มีดังนี้:
รางวัลใหญ่: ผู้ชนะ 1 รางวัล ได้รับ 1 ผลิตภัณฑ์จาก Midea มูลค่าขายปลีกที่แนะนำ 14,155 บาท (AE PRO Inverter 12000BTU)
รางวัลที่สอง: ผู้ชนะ 2 รางวัลสำหรับ 2 ผลิตภัณฑ์จาก Midea
เครื่องดูดฝุ่น - MVC-X6 มูลค่า 8,990 บาท ราคาขายปลีกแนะนำ
ตู้เย็นมินิบาร์ 1.7 คิว (47 ลิตร) มูลค่า 3,790 บาท ราคาขายปลีกแนะนำ
รางวัลที่ 3: ผู้ชนะ 2 ราย ได้รับ 2 ผลิตภัณฑ์จาก Midea
ไมโครเวฟ - EM7P012MZ มูลค่า 2,000 บาท ราคาขายปลีกแนะนำ
หม้อหุงข้าว - FRC1012F (ROSIE10) มูลค่า 1,200 บาท ราคาขายปลีกแนะนำ

2. ผู้เข้าร่วมแต่ละคนจะได้รับรางวัลเพียงรางวัลเดียวตลอดระยะเวลาแคมเปญ ผู้ชนะอาจเรียกร้องรางวัลตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้:
• ผู้ชนะจะต้องสละส่วนประกอบใด ๆ ของรางวัลที่ยังไม่มีผู้อ้างสิทธิ์ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ภายในสาม (3) วันหลังจากประกาศโดยผู้จัดงานตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว
• ผู้ชนะยินยอมให้ผู้จัดใช้ชื่อ ความคล้ายคลึง รูปภาพ และ/หรือเสียง (รวมถึงรูปถ่าย ภาพยนตร์ และ/หรือการบันทึกสิ่งเดียวกัน) ในสื่อใดๆ ทั่วโลกและตลอดไปโดยไม่มีค่าตอบแทนเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริม แคมเปญ (รวมถึงผลลัพธ์ใดๆ ก็ตาม) และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่ผลิต จัดจำหน่าย และ/หรือจัดหาโดยผู้จัด ผู้ชนะรับทราบและตกลงว่าผู้จัดมีสิทธิ์แก้ไข ดัดแปลง ทำซ้ำ ส่งเสริม และใช้สื่อส่งเสริมการขายที่สร้างขึ้น รวมถึงวิดีโอและภาพถ่าย เพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ นิตยสาร โฆษณาสิ่งพิมพ์ บทบรรณาธิการ เครื่องมือทางการตลาด และสิ่งพิมพ์อื่นๆ หรือเว็บไซต์ของบริษัทในเครือ ผู้ชนะจะไม่เรียกร้องหรือมีสิทธิได้รับการชำระเงินใด ๆ สำหรับการใช้ การเผยแพร่ หรือการออกอากาศสื่อส่งเสริมการขายและ/หรือประชาสัมพันธ์ที่สร้างขึ้น นอกจากนี้ สิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมดในและตามที่ระบุไว้ข้างต้นในการรณรงค์และ/หรือสื่อประชาสัมพันธ์ รวมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิ์ทางศีลธรรมทั้งหมดจะเป็นทรัพย์สินของผู้จัดงาน
• ผู้ชนะตกลงเพิ่มเติมตามคำขอของผู้จัดงานในการดำเนินการและเอกสารทั้งหมดเพื่อให้มีผลตามข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องและการรับรางวัล การยินยอม การอนุญาต การเผยแพร่ การสละสิทธิ์หรือการชดใช้ค่าเสียหายสำหรับการมีส่วนร่วมในส่วนประกอบของรางวัล และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิ์ทางศีลธรรม
• ผู้ชนะจะได้รับแจ้งผ่านทางหมายเลขติดต่อและที่อยู่อีเมลในวันที่ 1 ธันวาคม 2023 รางวัลที่ไม่ได้ขอรับภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2023 อาจถูกเพิกถอนได้ตามดุลยพินิจของผู้จัด (การจับรางวัลจะดำเนินการในสัปดาห์แรกของเดือนธันวาคม 2566 ผ่านทางหน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้จัด และจะแจ้งผู้ชนะ)
• หากมีคำขอพิเศษหรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้ชนะจะต้องเขียนจดหมายถึงผู้จัดงานภายในสาม (3) วันหลังจากได้รับแจ้ง และผู้จัดงานจะใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาคำขอหรือการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

3. ผู้จัดงานและ/หรือหน่วยงานอาจกำหนดให้ผู้ชนะรางวัลแสดงหลักฐานประจำตัว หลักฐานอายุ และ/หรือหลักฐานการอยู่อาศัยเป็นเงื่อนไขในการเรียกร้องรางวัล บัตรประจำตัวที่พิจารณาว่าเหมาะสมสำหรับการตรวจสอบจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดงานและ/หรือหน่วยงานของผู้จัดงานแต่เพียงผู้เดียว รางวัลจะมอบให้กับผู้ชนะเท่านั้น และจะไม่มอบให้กับผู้รับมอบฉันทะหรือตัวแทนของผู้ชนะ
4. ผู้ชนะรับทราบว่าองค์ประกอบบางส่วนของรางวัลอาจเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่เป็นอันตรายซึ่งเกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมที่อาจมีความเสี่ยงโดยธรรมชาติ โดยการเข้าร่วมแคมเปญนี้และรับรางวัล ผู้ชนะจะยอมรับและยอมรับความเสี่ยงดังกล่าว
5. รางวัลหรือส่วนของรางวัลที่ไม่ได้ใช้ ไม่สามารถโอนหรือแลกเปลี่ยนได้ และไม่สามารถนำมาเป็นเงินสดได้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น รายการเทียบเท่าเงินสดจะมอบให้เฉพาะในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันหรือบังเอิญเท่านั้น และจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Midea
5. รางวัลอาจออกได้ภายใน 14 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ชนะ ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ หรือความล่าช้าในการจัดส่งหรือการขนส่งของรางวัล

ความยินยอมวิดีโอ
ในการเข้าร่วมแคมเปญ Midea "Midea for My Dear" ผู้เข้าร่วมและผู้รับ (เรียกรวมกันว่า "คู่สัญญา") ตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการยินยอมผ่านวิดีโอเหล่านี้
ข้อกำหนดเหล่านี้ควบคุมความยินยอมของคู่สัญญาในการบันทึกและแบ่งปันวิดีโอที่จับกระบวนการส่งของขวัญซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ โปรดอ่านข้อกำหนดเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนเข้าร่วม
ในการเข้าร่วมแคมเปญ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงตามข้อกำหนดการยินยอมวิดีโอต่อไปนี้:
1. ความยินยอมของผู้รับ: ผู้เข้าร่วมรับรองและรับประกันว่าเขา/เธอได้รับความยินยอมที่จำเป็นจากผู้รับผลิตภัณฑ์ Midea เพื่อบันทึกลงในวิดีโอในระหว่างกระบวนการรับของขวัญ ผู้เข้าร่วมจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้รับทราบถึงการบันทึกวิดีโอและการใช้งานตามวัตถุประสงค์
2. การบันทึกและแบ่งปัน: คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะบันทึกลงในวิดีโอในระหว่างกระบวนการส่งของขวัญ การบันทึกนี้อาจบันทึกภาพเสียง วิดีโอ และภาพของคู่สัญญาและการโต้ตอบของผลิตภัณฑ์ Midea คู่สัญญารับทราบและยินยอมให้มีการบันทึกและแบ่งปันวิดีโอและรูปภาพเพื่อวัตถุประสงค์ด้านแบรนด์และการตลาดโดยผู้จัดงานแคมเปญ
3. การใช้แบรนด์และการตลาด: คู่สัญญารับทราบว่าวิดีโอที่บันทึกไว้จะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านแบรนด์และการตลาดที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญของผลิตภัณฑ์ Midea เท่านั้น

การเปิดตัวและใบอนุญาต
1. ความเป็นเจ้าของ: คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายยังคงเป็นเจ้าของการบันทึกวิดีโอของตน อย่างไรก็ตาม โดยการเข้าร่วมในแคมเปญและการให้ความยินยอมในการบันทึกวิดีโอ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายให้สิทธิ์ผู้จัดงานแบบไม่ผูกขาด ทั่วโลก และไม่มีค่าลิขสิทธิ์ในการใช้ ทำซ้ำ แจกจ่าย และแสดงวิดีโอที่บันทึกไว้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านแบรนด์และการตลาดที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ของแคมเปญและไมเดีย
2. ไม่มีการชดเชย: คู่สัญญารับทราบว่าตนจะไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชย ค่าลิขสิทธิ์ หรือค่าตอบแทนอื่นใดจากการใช้วิดีโอที่บันทึกไว้ และสละสิทธิ์ในการเรียกร้องหรือเรียกร้องค่าชดเชยดังกล่าว

ความเป็นส่วนตัวและการรักษาความลับ
ผู้จัดงานจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของกลุ่มผลิตภัณฑ์ Midea อย่างไรก็ตาม คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเข้าใจและตกลงว่าวิดีโอที่บันทึกไว้จะถูกแชร์ต่อสาธารณะโดยเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ

กฎหมายที่บังคับใช้
ข้อกำหนดเหล่านี้จะอยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของสิงคโปร์ และข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้จะอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลของสิงคโปร์แต่เพียงผู้เดียว
1. หากมีคำถามหรือข้อกังวลใดๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไข โปรดติดต่อผู้จัดงาน [ข้อมูลติดต่อของผู้จัดงาน]
2. ภาษี (ถ้ามี) ตลอดจนค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการรับรางวัลและ/หรือการใช้ที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ผู้จัดกำหนดถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ชนะแต่เพียงผู้เดียว หากกฎหมายกำหนด ผู้จัดงานและ/หรือหน่วยงานขอสงวนสิทธิ์ในการระงับและนำส่งภาษีหรือภาษีใดๆ ที่ต้องชำระจากรางวัลแก่หน่วยงานด้านภาษีที่เหมาะสม ผู้ชนะควรขอคำแนะนำทางการเงินจากหน่วยงานอิสระเกี่ยวกับผลกระทบทางภาษีที่อาจเกิดขึ้นจากการได้รับรางวัล
3. ยกเว้นความรับผิดใดๆ ที่ไม่สามารถยกเว้นได้ตามกฎหมาย กรรมการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานของผู้จัดงาน หน่วยงานและบริษัทที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญนี้จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ก็ตามที่ได้รับความเดือดร้อน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะทางอ้อมหรือ การสูญเสียที่เป็นผลสืบเนื่องหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลที่ได้รับหรือคงอยู่ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมในแคมเปญนี้หรือในระหว่างการรับและ/หรือใช้รางวัลใด ๆ
4. หากแคมเปญนี้ไม่สามารถทำงานได้ตามที่วางแผนไว้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว (ภายใต้คำแนะนำเป็นลายลักษณ์อักษรที่กำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง) ในการยกเลิก ยุติ แก้ไข หรือระงับโปรโมชั่น หรือ ทำให้รายการที่ได้รับผลกระทบเป็นโมฆะ
5. หากแคมเปญนี้ไม่สามารถทำงานได้ตามที่วางแผนไว้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามเนื่องจากสถานการณ์โควิดหรือเหตุการณ์บังเอิญอื่นๆ ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก ยุติ แก้ไขหรือระงับแคมเปญหรือทำให้รายการที่ได้รับผลกระทบเป็นโมฆะ และแก้ไขรางวัลเพื่อให้มั่นใจว่ามีมูลค่าเท่ากันในสกุลเงินบาท
6. การรณรงค์นี้ดำเนินการในประเทศไทยและอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย
การเข้าร่วมแคมเปญ Midea "Midea for My Dear" แสดงว่าคุณรับทราบว่าคุณได้อ่าน เข้าใจ และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขแล้ว

 

 • ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์
  ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์

  ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อรับบริการที่รวดเร็วและสะดวกสบายยิ่งขึ้น

  ลงทะเบียน
 • ติดต่อแผนกบริการลูกค้า
  ติดต่อแผนกบริการลูกค้า

  หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไมเดีย ให้เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าติดต่อกลับคุณได้เลย

  ช่วยเหลือ
 • คำถามพี่พบบ่อย
  คำถามพี่พบบ่อย

  ตรวจสอบปัญหาและคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราได้ที่นี่

  ค้นหาคำตอบ