Privacy policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ส่วนที่ 1: บทนำ

     บริษัท เอ็มดี คอนซูเมอร์ แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ไมเดีย”) ผู้เป็นเจ้าของเว็บไซต์ www.midea.com (“เว็บไซต์ไมเดีย”) และมีสิทธิตามกฎหมายในการขายสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่ปรากฏอยู่บน เว็ปไซต์ไมเดีย ตลอดจนการทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาดหรือกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าดังกล่าว  ไมเดียตระหนักดีว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งไมเดียยึดมั่นที่จะป้องกันและเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน ซึ่งนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ไมเดีย รวบรวม จัดเก็บ การนำไปใช้งาน การเปิดเผยข้อมูล การโอนย้ายข้อมูล วิธีการดูแลปกป้องข้อมูล ตลอดจนสิทธิของท่านในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูล

     ดังนั้น ขอให้ท่านโปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ให้ละเอียดถี่ถ้วนเพื่อท่านจะได้เข้าใจวิธีการ ปฏิบัติงานของไมเดียเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ เมื่อท่านเข้าเว็บไซต์ไมเดียนี้ถือว่าท่านได้ตกลงที่จะปฎิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าใช้เว็บไซต์ไมเดีย และยินยอมให้ไมเดีย รวบรวม จัดเก็บ ใช้ เปิดเผย และโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้

 

ส่วนที่ 2: ข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้างที่ไมเดียจะรวบรวมจากท่าน

     ไมเดียรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อพัฒนาการให้บริการที่ดีขึ้นและเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่านในการติดต่อประสานงานกับไมเดียซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ไมเดียจะเก็บรวบรวมนั้น หมายความถึงข้อมูลที่ถูกกำหนดไว้ตามคำนิยามของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”)

     (ก) ข้อมูลที่ระบุตัวตนของท่าน เช่น ชื่อของท่าน, คำนำหน้าชื่อ, เลขประจำตัวประชาชน และ/หรือ เลขหนังสือเดินทาง, เพศ, วัน/เดือน/ปีเกิด, ภาพหรือวิดีโอที่สามารถระบุตัวบุคคล (รวมถึงจากกล้องวงจรปิดเพื่อรักษาการความปลอดภัยที่ติดตั้งภายในพื้นที่ของไมเดีย ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาความปลอดภัยของไมเดีย)

     (ข) ข้อมูลสำหรับการติดต่อท่าน เช่น ที่อยู่, ที่อยู่ในการจัดส่งใบเสร็จ, ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า, หมายเลขโทรศัพท์, อีเมลแอดเดรส อีกทั้งยังหมายความถึงรหัสผ่านอินเทอร์เน็ตกรณีมีการลงทะเบียนผ่านสื่อออนไลน์ใดๆ

     (ค) ข้อมูลบัญชีและการทำธุรกรรม เช่น รายละเอียดเกี่ยวกับการชำระเงินค่าสินค้าและ/บริการของไมเดีย ข้อมูลบัตรเครดิตและ/หรือบัตรเดบิต  ตลอดจนรายละเอียดสินค้าไมเดียที่ท่านได้ซื้อจากไมเดีย และหมายความรวมถึงเลขที่บัญชีธนาคารของท่าน

     (ง) ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านผ่านอินเทอร์เน็ต การสั่งซื้อหรือคำสั่งซื้อจากท่าน ความสนใจ การตั้งค่า การตอบรับ

     (จ) ข้อมูลทางด้านเทคนิค เช่น หมายเลขที่ใช้สำหรับระบุตัวตนของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่บนเครือข่าย (IP) ข้อมูลการเข้าระบบ ประเภทเบราเซอร์ เวอร์ชั่น การตั้งค่าเวลาและที่ตั้ง การเชื่อมต่อและประเภทของเบราเซอร์ที่ใช้เชื่อมต่อ ระบบปฏิบัติการรวมถึงเทคโนโลยีอื่นๆ บนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคที่ท่านใช้เข้าระบบเว็ปไซต์ไมเดีย

     (ฉ) ข้อมูลทางการตลาดและการใช้งานสินค้าไมเดีย เช่น บันทึกการติดต่อสื่อสารกับไมเดีย ผลการตอบแบบสำรวจทางการตลาดและ/หรือการประกวดซึ่งจัดขึ้นจัดโดยไมเดียหรือในนามของ ไมเดีย การตั้งค่า การตอบรับ และการตอบแบบสำรวจ ความพึงพอใจในการรับข้อมูลการตลาดจากทางบริษัทและ บุคคลภายนอกของบริษัท และความพึงพอใจในการติดต่อสื่อสาร

     (ช) ข้อมูลการใช้งาน เช่น ข้อมูลของท่านในการเข้าใช้เว็ปไซต์ไมเดีย สินค้า และบริการอื่นๆ ของไมเดีย

     (ซ) ข้อมูลของท่านสำหรับการสมัครงานกับไมเดีย เช่น ประวัติการศึกษา, ประวัติการทำงาน, ประกาศนียบัตรหรือวุฒิการศึกษา, หนังสือรับรองการทำงานและ/หรือการศึกษา และข้อมูลเกี่ยวกับสัญชาติเพื่อเป็นข้อมูลในการเตรียมเอกสารที่จำเป็นในการทำงานในประเทศ ไทยและ/หรือในต่างประเทศขึ้นอยู่กับที่ตกลงกัน

 

ส่วนที่ 3: ไมเดียใช้งานและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

     ภายหลังจากที่ไมเดียรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะถูกจัดเก็บและนำมาใช้วิเคราะห์รวมทั้งประมวลผลเพื่อการพัฒนาสินค้าและบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของท่านให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์หลักดังต่อไปนี้

     (ก) การระบุและยืนยันตัวตนของบุคคลที่ได้ซื้อสินค้าหรือรับบริการใดๆ ของไมเดีย รวมทั้งการสื่อสารกับพนักงาน ผู้ให้บริการ ผู้รับจ้าง ผู้ผลิต ตัวแทน หรือบุคคลอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากไมเดีย เพื่อการบริหารจัดการคำสั่งซื้อของท่าน ตลอดจนวัตถุประสงค์ด้านการบริหารจัดการทางบัญชี เช่น การออกใบเสร็จ การชำระเงิน และการจัดการหนี้

     (ข) การปรับปรุง รักษา และพัฒนาใดๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการซื้อขายสินค้าหรือให้บริการ ตลอดจนการสร้างสรรค์สินค้าหรือบริการใหม่

     (ค) การประมวลผลเกี่ยวกับการบริการหรือการสนับสนุนการซื้อขาย และการส่งข้อมูลการติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการประมวลผลการสั่งซื้อสินค้า, ตัวอย่างสินค้าและ/หรือความต้องการอื่นๆ

     (ง) การบริหารจัดการการประกวดหรือแบบสำรวจทางการตลาดที่จัดทำขึ้นโดยไมเดียหรือในนามของ ไมเดีย รวมทั้งการทำการตลาด เช่น การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าของไมเดีย และรายการส่งเสริมการขายต่างๆ

     (จ) การตอบสนองต่อการสอบถามจากบุคคลที่มีสิทธิ์ ตลอดจนการตอบสนองต่อการเรียกร้อง และ/หรือกระบวนการทางกฏหมายใดๆ รวมทั้งการปฎิบัติตามกฎหมายและระเบียบจากหน่วยงานผู้มีอำนาจกำกับดูแลและบังคับใช้ กฏหมาย

     (ฉ) การบริหารจัดการความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการทรัพยากรอื่นที่เกี่ยวข้อง

     (ช) ดำเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลของไมเดีย ไมเดียจะจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านตามวิธีการที่เหมาะสมกับลักษณะของข้อมูล อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวที่รวบรวมไว้นั้นอาจจะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับว่าเป็น ข้อมูลอะไรและมีการนำข้อมูลไปใช้อย่างไร หากจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือโดยชอบตามกฎหมาย เช่น เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการละเมิดหรือการประพฤติมิชอบ หรือเพื่อการเก็บบันทึกทางการเงิน ไมเดียจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวไว้นานกว่าข้อมูลอื่นๆ ทั้งนี้กรอบระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวจะไม่เกินกว่าความจำเป็นในการใช้งานจริงและตามที่กฎหมายกำหนดไว้

 

ส่วนที่ 4: ไมเดียจะเปิดเผย/แบ่งปัน/โอนข้อมูลส่วนตัวของท่านในกรณีใดบ้าง

     ไมเดียจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากท่านแล้วตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งจะไม่ขายหรือให้สิทธิข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้จัดเก็บมาจากท่าน แต่อย่างไรก็ตามเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลแก่ไมเดีย โดยดำเนินการตามวิธีการและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของไมเดีย รวมถึงมีมาตรการในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับและการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม ไมเดียอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัทในเครือ (หมายถึง นิติบุคคลอื่นใดไม่ว่าจะตั้งอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศที่มีความเกี่ยวโยงและสัมพันธ์กับ ไมเดีย) และ/หรือผู้ให้บริการ (หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่ทำสัญญาเพื่อให้บริการแก่ไมเดีย ตลอดจนไว้วางใจได้)

     นอกจากนี้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไมเดียได้รับจากท่านอาจมีการจัดเก็บ โอนหรือเปิดเผยไปยังผู้รับที่อยู่นอกประเทศ เช่น ไมเดียอาจจะใช้เซิร์ฟเวอร์ซึ่งอยู่ต่างประเทศเพื่อจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจได้รับการประมวลผลจากพนักงาน หรือบุคคลที่สามที่กระทำภายนอกประเทศไทย (เช่น ในประเทศจีน เป็นต้น) ซึ่งมีความเกี่ยวโยงกับไมเดีย หรืออาจโดยตัวแทนหรือพนักงานของไมเดียกรุ๊ป (หมายถึง กลุ่มนิติบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงและสัมพันธ์กับไมเดีย รวมทั้งมีสิทธิในการบริหารจัดการบางส่วน) และบริษัทในเครือ โดยที่ไมเดียจะทำตามขั้นตอนที่เหมาะสมในสถานการณ์นั้นๆ ก่อนที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเปิดเผยต่อผู้ได้รับข้อมูลที่อยู่ในต่างประเทศ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ที่ได้รับข้อมูลจะไม่ละเมิดกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

ส่วนที่ 5:  ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะปลอดภัยหรือไม่

     ไมเดียให้คำมั่นในการสงวนรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยการใช้มาตรการต่างๆ อย่างเหมาะสมในการระวังภัยเพื่อการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ปลอดภัย และจะบังคับคู่สัญญา รวมถึงบุคคลที่สามที่ไมเดียไว้วางใจให้จัดการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ดำเนินการเช่น เดียวกับไมเดีย ไมเดียอาจเสนอลิงก์เชื่อมไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่ดำเนินการโดยบุคคลภายนอกผ่านทางเว็ปไซต์ไมเดียเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน เช่น ลิงก์หน้าเว็บไชต์ของบุคคลอื่น, การล็อกอินสื่อสังคมออนไลน์ หรือ ร้านค้าหรือรับชำระค่าบริการธุรกรรมทางการเงินต่างๆ นั้น เท่าที่ทราบกันดีว่าการโอนถ่ายข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตนั้นอาจไม่ได้ปลอดภัยทั้งหมด แต่ไมเดียจะได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ส่วนในกรณีที่ท่านเลือกที่จะใช้การล็อกอินจากเว็ปไซต์อื่นๆ หรือสื่อสังคม (เช่น Facebook) ขอให้ท่านได้โปรดตระหนักว่าสื่อสังคมเหล่านั้นจะแบ่งปันข้อมูลของท่านกับไมเดีย ข้อมูลที่ไมเดียจะได้รับจากสื่อสังคมนั้นจะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของท่านบนสื่อสังคมเหล่านั้น ไมเดียไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการรักษาความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบุคคลภาย นอกดังกล่าวนี้ ไมเดียขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายส่วนบุคคลของเว็บไซต์ต่างๆ นั้นอีกครั้ง เพื่อให้เข้าใจว่ามีวิธีการจัดการกับข้อมูลที่เก็บรวบรวมไปจากท่านอย่างไร แม้ว่าไมเดียจะได้ใช้ความพยายามอย่างดียิ่งในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ก็ไม่สามารถรับประกันถึงความปลอดภัยในข้อมูลของท่านที่ถูกโอนถ่ายมายังเว็บไซต์ของไมเดียได้ ดังนั้นการโอนถ่ายข้อมูลดังกล่าวเป็นความเสี่ยงภัยของท่าน แต่อย่างไรก็ตามเมื่อไมเดียได้รับข้อมูลของท่านแล้ว ไมเดียจะใช้มาตรการขั้นตอนความปลอดภัยที่เข้มงวดเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของท่านโดยไม่ ได้รับอนุญาต

 

ส่วนที่ 6:  สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลและทางเลือกของท่านมีอะไรบ้าง

     ท่านสามารถเลือกว่าจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับไมเดียหรือไม่ หรืออาจแจ้งให้ไมเดียระบุข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านเพียงบางส่วน อย่างไรก็ตามหากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลครบถ้วนตามที่ไมเดียร้องขอ อาจส่งผลต่อความสามารถของไมเดียในการบริหารจัดการความต้องการ ข้อเรียกร้อง ข้อร้องเรียน หรือการสมัครใดๆ ของท่านลดลงได้

ส่วนในกรณีที่ท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลไว้แล้ว ท่านก็มีสิทธิเลือกที่จะคัดค้าน ปิดกั้น หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ตามที่กฎหมายกำหนด หากท่านต้องการใช้สิทธิคัดค้าน ปิดกั้นหรือลบความยินยอมของท่าน โดยติดต่อไมเดียตามรายละเอียดที่ระบุไว้ส่วนท้ายของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ อย่างไรก็ตามในกรณีนี้ไมเดียอาจจะต้องใช้เวลาในการตรวจสอบและไม่อาจให้ความช่วยเหลือ หรือให้บริการตามที่ท่านร้องขอได้ในทันที กรณีที่ท่านคัดค้าน ปิดกั้น หรือลบความยินยอมของท่าน ไมเดียจะไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกต่อไปเว้นแต่กรณีที่ได้รับอนุญาตหรือตามที่กฎหมายกำหนด

 

ส่วนที่ 7: ข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้ของไมเดียคืออะไร

     เว็บไซต์ไมเดียจะใช้คุกกี้ช่วยมอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่ท่านในการใช้งานและยังช่วยให้ไมเดีย พัฒนาเว็บไซต์ไมเดียให้ดีขึ้นอีกด้วย โดยการใช้งานเว็บไซต์ไมเดียนี้ ท่านตกลงยอมรับการใช้คุกกี้ไมเดีย คือ คุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข จัดเก็บอยู่ในหน่วยความจำของเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของท่านเมื่อท่านเข้าใช้เว็บไซต์หรือดู ข้อความ ซึ่งเป็นการช่วยให้ไมเดียได้รับรู้ถึงอุปกรณ์หรือเบราว์เซอร์และช่วยให้ไมเดียปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้ ตรงตามความสนใจของท่านอย่างรวดเร็วและทำให้การบริการมีประโยชน์และสะดวกต่อท่านมาก ขึ้น นอกจากนี้ขอให้ท่านโปรดรับทราบว่า คู่สัญญาที่เป็นบุคคลภายนอก (เช่น เครือข่ายโฆษณา, ผู้ให้บริการภายนอกสำหรับการวิเคราะห์ปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์, สื่อสังคมออนไลน์อื่นๆ เป็นต้น) อาจใช้คุกกี้ที่ไมเดียไม่ได้เป็นผู้ควบคุม คุกกี้เหล่านี้อาจเป็นคุกกี้วิเคราะห์/วัดประสิทธิภาพ หรือ คุกกี้กำหนดเป้าหมาย ท่านอาจบล็อกคุกกี้ได้โดยเลือกการตั้งค่าบนเบราว์เซอร์ที่อนุญาตให้ท่านเลือกที่จะปฏิเสธคุกกี้ ทั้งหมดหรือบางตัว อย่างไรก็ตาม หากท่านเลือกที่จะบล็อกคุกกี้ทั้งหมดหรือบางตัว (เช่น คุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่ง) ท่านอาจไม่สามารถใช้งานหรือเข้าถึงเนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วนของเว็บไซต์ของไมเดีย

 

ส่วนที่ 8: หากเกิดกรณีข้อมูลรั่วไหล ไมเดียจะดำเนินการอย่างไร

     หากสงสัยว่าเกิดเหตุการณ์ข้อมูลรั่วไหล ไมเดียจะดำเนินการตามแผนการตอบสนองต่อกรณีดังกล่าว ในกรณีที่สามารถระบุได้ว่าเกิดเหตุการณ์ข้อมูลรั่วไหลจริง ไมเดียจะแจ้งต่อผู้กำกับดูแลความเป็นส่วนตัวของข้อมูลในประเทศ และเจ้าของข้อมูลที่ได้รับผลกระทบให้รับทราบตามที่กฏหมายกำหนด

 

ส่วนที่ 9: หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว ท่านจะทราบได้อย่างไร

     การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ไมเดียได้ดำเนินการต่อนโยบายความเป็นส่วนตัว ไมเดียจะแจ้งบนหน้าเว็ปไซต์ไมเดีย ซึ่งขอให้ท่านได้โปรดตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอทุกครั้งที่มีการปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ กรณีที่มีมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ ไมเดียจะประกาศให้ทราบอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น (รวมถึงอาจจะมีการแจ้งเตือนทางอีเมลล์)

 

ส่วนที่ 10: หากมีข้อสงสัย/ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายส่วนบุคคล ท่านจะติดต่อไมเดียได้อย่างไร

     หากท่านมีข้อสงสัยหรือข้อเกี่ยวกับเอกสารเพิ่มเติมของประเทศไทยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของไมเดียฉบับนี้หรือเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของไมเดีย ท่านสามารถติดต่อมายังไมเดียได้ตามรายละเอียดต่อไปนี้

ถึง: ผู้ควบคุมข้อมูล

ที่อยู่: สำนักงานใหญ่ บริษัท เอ็มดี คอนซูเมอร์ แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 

ชั้น 17 ตึกรสาทาวเวอร์ 555 รสาทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ : 02-105-4413

โทรสาร : 

อีเมล์ : cs.midea@hotmail.com